vrijdag 29 juni 2012

Nieuwsbrieven en VvE beheer

Ik weet of u mijn blog van gisteren hebt gelezen, waarin ik een punt maakte over het transparant zijn en het delen van informatie. Een voorbeeld hiervan ontving ik eerder deze week. Ik weet niet of u veel gebruik maakt van nieuwsbrieven, ik doe dit vaak wel. Als je in staat bent om veel informatie snel te scannen en hoofd- en bijzaken te scheiden, is dat een mooie bron van informatie. Elke dag pik ik er wel wat uit op. Ik heb er een speciaal mapje voor een neem elke dag standaard 15 minuten de tijd om nieuwsbrieven en commerciële mail te scannen.

Zin en onzin
Binnen een korte tijd heb je namelijk een selectie gemaakt voor afmeldingen. Kantoren die alleen maar aanbiedingen hebben of prijzen vermelden, gaan al snel van de lijst af. Makelaarskantoren die lange lijsten met alleen maar aanbod mailen: skippen. Om maar niet te praten over de niet aflatende phising mails en voorstellen voor penisverlengingen en goedkope Viagra. Het nadeel is dat je die elke dag weer massaal moet deleten. Maar sommigen snappen het donders goed. Deze week ontving ik weer de nieuwsbrief van VWDK notarissen. Een nieuwsbrief met allemaal kennisfeiten en casus voorbeelden, zeer zinnig. Ik heb van hen toestemming om hun nieuwsbrief met u te delen, ik doe dat dan ook deze keer weer graag.

Opdrachtgever
Denk er zelf ook eens over na. Om eens per maand een goede nieuwsbrief tye maken heeft u niet zo heel veel tijd en energie nodig. Maar als u nuttige tips, goede informatie en praktijkvoorbeelden hebt, creëer je vanzelf een publiek. Een soort van periodiek nieuwsbrief blog, is perfecte reclame voor u en uw kantoor. Vandaag verder het scherm aan VWDK notarissen, dit keer met een casus over VvE en het opgestelde reglement: moet een verhuurder zich daar echt aan houden?
TGIF,

Ed

Is de (of een) huurder van een appartement gebonden aan het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaars?
Op grond van het bepaalde in artikel 5:120 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is de gebruiker van een appartementsrecht gebonden aan het splitsingsreglement. Het splitsingsreglement wordt vastgesteld in de splitsingsakte en is meestal gebaseerd op een model splitsingsreglement. Aanvullingen op het splitsingsreglement worden meestal vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Uitspraak
Tijdens een gerechtelijke procedure heeft zich de vraag voorgedaan of de gebruiker, in het onderhavige geval een huurder, van een appartement ook gebonden is aan het huishoudelijk reglement. De eigenaar/verhuurder van het appartement had een procedure opgestart omdat volgens zijn verklaring de huurder in strijd handelde met een bepaling in het huishoudelijk reglement dat door de Vereniging van Eigenaars was vastgesteld. De huurder voerde echter als verweer aan dat hij niet gebonden is aan het huishoudelijk reglement omdat de inhoud van dit reglement géén deel uitmaakt van de huurovereenkomst. De kantonrechter deelde de mening van de huurder en heeft de vordering van de eigenaar/verhuurder afgewezen.

HB
Het Hof heeft in hoger beroep de vordering van de eigenaar/verhuurder evenwel wél toegewezen. Volgens het Hof zijn de bepalingen in het reglement van de Vereniging van Eigenaars met betrekking tot het gebruik, beheer en onderhoud op grond van artikel 5:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek tevens rechtstreeks op de huurder van toepassing.

Nog hoger beroep
De Hoge Raad heeft de uitspraak van het Hof vernietigd. Het Hof heeft geoordeeld dat de huurder op grond van artikel 5:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebonden aan het huishoudelijk reglement. Voorschriften van het reglement omtrent gebruik, beheer en onderhoud zijn ook van toepassing op degene die het gebruik van een appartement verkrijgt, aldus het Hof. Volgens de Hoge Raad wordt met het reglement echter bedoeld het splitsingsreglement dat moet zijn opgenomen in de splitsingsakte. Het Hof heeft niet vastgesteld dat het reglement waarop de eigenaar/verhuurder zich beroept, te weten het huishoudelijk reglement, deel uitmaakt van het splitsingsreglement (of enig modelreglement waarnaar in de splitsingsakte wordt verwezen).

Duidelijkheid
Om onduidelijkheden hieromtrent te voorkomen, zou in het splitsingsreglement een bepaling kunnen worden opgenomen die de strekking heeft dat de eigenaar/verhuurder moet zorgdragen voor een getekende verklaring van de huurder dat hij de bepalingen van het reglement, het eventuele huishoudelijke reglement, alsmede eventuele regels als bedoeld in artikel 5:128 Burgerlijk Wetboek, voor zover die op een gebruiker betrekking hebben, zal naleven. Deze verklaring kan worden aangevuld met de bepaling dat ook besluiten en bepalingen die ná de verklaring worden genomen/vastgesteld voor de huurder bindend zullen zijn. Voor de praktijk houdt dit in dat in de huurovereenkomst tussen eigenaar/verhuurder en huurder overeengekomen wordt dat huurder het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement zal naleven.

Bron: VWDK Notarissen, Doetinchem

2 opmerkingen: